Teie vajate kvaliteetseid tõlkeid, meie tööd!

Mida tähendab tõlketeenus

Tõlketeenus – tõlke tellija konkreetsele eesmärgile suunatud tõlkimisprotsess, mille tulemuseks on kirjalik tõlge.

Kirjaliku tõlke teenus hõlmab lisaks tõlkimisele teksti väljastamisülevaatust, vastavalt kokkuleppele ka sisulist ja erialast toimetamist.

Kirjalik tõlkimine jaguneb väga üldiselt võttes kaheks valdkonnaks: ilukirjandustõlge ja tarbetõlge.

Tarbetõlge – lähtekeeles esitatud teave väljendatuna sihtkeeles, mis hõlmab laiahaardelist teemaderingi (ärikirjavahetusest kuni ülispetsiifiliste erialatekstideni) ning mille esitamisstiil ja -täpsus sõltuvad kliendi poolt määratavast tõlketeksti kasutuseesmärgist.

Tarbetõlke kasutamise eesmärk:

  • informatiivne
  • publitseerimine, sh reklaamtekstid
  • dokumendina, sh avalikud dokumendid, õiguslikult siduva tehingu aluseks olevad dokumendid, patendid
  • muu, mida tõlkija peaks tõlke teostamiseks teadma.

Tõlk/tõlkija – isik, kes teostab tõlke (vastavalt tõlketeemale välja valitud ja kontrollitud pädevusega).

Algtekst – tõlketeenuse tellija poolt esitatud tekst, mis on vaja tõlkida teise keelde. Eelistatavalt peaks see olema originaaltekst, mitte tõlge.

Tõlketekst – sihtkeelde tõlgitud algtekst.

Lähtekeel – keel, milles algtekst esitatakse.

Sihtkeel – keel, millesse tõlge teostatakse.

Väljastamisülevaatus – tõlketeksti üldine kontrollimine, et

  • kliendile üleantav tõlketekst vastab tema poolt soovitud vormingule ja viimistlusastmele
  • selle vormistus on korrektne, kõik algteksti osad tõlgitud ja tekstis leiduvad nimed/numbrid õiged.

Korrektuur – tõlketeksti ülelugemine teise inimese poolt eesmärgiga kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust.

Toimetamine – tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine.

Sisuline toimetamine – kontrollitakse, et algteksti mõte on tõlketekstis õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, laused loogilised ning terminikasutus ühtne.

Erialane toimetamine – tõlketeksti kontrollitakse terminite õige ja asjakohase kasutamise seisukohast.

Tugiteenused – tõlkebüroo poolt tõlketeenusele lisaks pakutavad ja töö kvaliteedi tagamisele suunatud teenused: sõnaloendite ja tõlkemälude koostamine, terminoloogia väljatöötamine, konsultatsioonid keelelistes ja erialastes küsimustes, lokaliseerimine, väljatrükkimine, andmekandjatele kirjutamine, trükieelne teksti ülevaatus, küljendamine, kujundamine, kirjastamine jne.

Lokaliseerimine – tõlketeksti olulisel määral kohandamine lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonda arvestades.